EN | PL | ES | IT | RO

AKTUALNOŚCI


Twój niezbędnik w cyberbezpieczeństwie   Szkolenia Cyber MSME są już dostępne

Twój niezbędnik w cyberbezpieczeństwie Szkolenia Cyber MSME są już dostępne


Analiza kluczowych wniosków, przedstawionych w raporcie z oceny zagrożeń cybernetycznych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w UE, wskazuje na pięć podstawowych obszarów wymagających wzmocnienia ochrony, m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji i rozwój transformacji informatycznej MMŚP w UE:   Określenie ram dla odporności cybernetycznej, dostosowanej do potrzeb MMŚP. Podnoszenie świadomości w zarządzaniu ryzykiem, jego zastosowaniu i uzyskanych korzyści. Uczynienie cyberbezpieczeństwa bardziej dostępnym, m.in. poprzez przedstawienie zasad bezpieczeństwa w sieci w sposób bardziej zrozumiały dla osób spoza świata IT. Promowanie dobrowolnych i obowiązkowych szkoleń wśród pracowników. Wspieranie rozwoju uproszczonych polityk czy procedur bezpieczeństwa, które można wdrażać przy minimalnych kosztach dodatkowych.   W oparciu o powyższe dane i po wewnętrznej burzy mózgów wśród partnerów na temat tego, jak poradzić sobie z tymi konkretnymi problemami, partnerzy w projekcie CyberMSME zaproponowali własne programy nauczania i szkolenia dotyczące podstawowych aspektów gotowości MMŚP w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rezultatem są następujące materiały edukacyjne:  Moduły szkoleniowe i zakresy edukacyjne Odpowiedzialny Partner Narzędzia ICT do zapobiegania i rozpoznawania ryzyka cybernetycznego w świecie cyfrowym Podstawy cyberbezpieczeństwa. Fundamentalne zasady bezpieczeństwa cybernetycznego Internet Web Solutions, IWS (Hiszpania) Cyberbezpieczeństwo na poziome UE: polityki, strategie i zasoby wsparcia Europejskie ramy kompetencji cyfrowych: DigComp 2.1 Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires, IHF (Belgia) EntreComp — gotowość na ryzyko cybernetyczne Radzenie sobie z niepewnością, niejednoznacznością i ryzykiem w środowisku cybernetycznym IDP European Consultants, IDP (Włochy) Zrozumieć cyberbezpieczeństwo,  czyli jak trzymać się z dala od cyber zagrożeń, prowadząc MŚP Etyczny hacking - w dobie ataków cybernetycznych i zagrożeń cyfrowych Gentlab (Rumunia) Socjotechniki. Kiedy użytkownicy są najsłabszym ogniwem... Human-centered design a priorytety firmy — wytyczne Zarządzanie kryzysem. Zhakowali mnie — co dalej? Dodatkowe materiały: Ulepsz swój plan zarządzania cyberbezpieczeństwem - dobre praktyki Jak rozpoznać wiarygodne adresy URL? — wskazówki Spis Twoich zasobów. Szablon Kluczowe zasady zabezpieczeń routera. Zwiększ bezpieczeństwo swojej sieci dzięki kilku podstawowym krokom Cyberbezpieczeństwo przy ograniczonym budżecie. Jak chronić swoją firmę, gdy liczy się każdy grosz?   Customized Training Solutions, CTS; Center for Social and Economic Research, CASE (Polska) Wszystkie materiały są dostępne w wersji wielojęzycznej  (EN, PL, ES, IT, RO), są bezpłatne, całkowicie otwarte i dostępne na Otwartej Platformie Edukacyjnej projektu.

Czytaj dalej

Ocena stanu gotowości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z rynku Unii Europejskiej na zagrożenia cybernetyczne

Ocena stanu gotowości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z rynku Unii Europejskiej na zagrożenia cybernetyczne


Cyberprzestępczość jest najszybciej rozwijającą się formą działalności przestępczej a jej celem są określone segmenty naszych gospodarek. Według najnowszych danych, ekonomiczne straty spowodowane cyberprzestępstwami odnotowały pięciokrotny wzrost w latach 2013-2017, a mikroprzedsiębiorstwa i MŚP (MMŚP) – podstawa gospodarki UE – są nieproporcjonalnie mocno dotknięte tym zjawiskiem. Mimo że MMŚP są grupą najbardziej narażoną na rosnące zagrożenie stwarzane przez cyberataki, MMŚP bardzo rzadko są świadome zagrożeń, z którymi się stykają, nie mówiąc już o gotowości do ich odparcia. W 2019 r. raport branżowy oszacował, że 66% głównych decydentów w małych firmach uważa, że prawdopodobnie nie będą celem przestępców internetowych (Keeper). Z kolei UNIPOL oszacował, że tylko 14% MMŚP jest przygotowanych do walki z cyberzagrożeniami (2018). Komisja Europejska uznała wyposażenie mikro- i małych przedsiębiorstw w kompetencje i narzędzia do zwalczania cyberzagrożeń za pilną potrzebę, której celem jest zwiększenie ich odporność na ataki cybernetyczne. Jednakże nie tylko aktualne „niedobory umiejętności” utrudniają MŚP ochronę, lecz przewiduje się, że w przyszłości braki w wiedzy będą rosnąć do tego stopnia, że „Do 2022 r Europa stanie w obliczu niedoboru 350 000 specjalistów wyposażonych w umiejętności związane z cyberbezpieczeństwem.”. W roku 2021 partnerzy Cyber MSME przygotowali szczegółowy i bardzo obszerny raport, w którym podkreślono: • Stan gotowości i świadomości MMŚP na zagrożenia cybernetyczne • Identyfikacje najlepszych praktyk w zakresie wsparcia MMŚP w obszarze cyberbezpieczeństwa • Dalsze rekomendacje w dziedzinie innowacyjności i konkurencyjności dla sektora prywatnego. Kluczowe wnioski dotyczą ogólnego opóźnienia MMŚP w UE w zakresie budowania świadomości i gotowości do radzenia sobie z rozprzestrzeniającymi się zagrożeniami cybernetycznymi. Jest to jedno z najczęstszych i „pilnych” wyzwań przytaczanych w raporcie. Inne wyzwania strukturalne, które osłabiają gotowość MMŚP, to również niska świadomość personelu w zakresie cyberbezpieczeństwa, nieodpowiednia ochrona informacji krytycznych i wrażliwych, brak budżetu, brak wyspecjalizowanych specjalistów IT i ds. cyberbezpieczeństwa oraz brak odpowiednich wytycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa dla MŚP. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z raportem z badania opublikowanym na Platformie Otwartych Zasobów Edukacyjnych projektu. Użytkownicy strony projektu mają pełny dostęp do platformy i mogą korzystać z jej zasobów całkowicie za darmo. Wkrótce partnerzy opublikują treści szkoleniowe i materiały edukacyjne (tj. zestaw narzędzi Cyber MSME) opracowane zgodnie z identyfikacją potrzeb i zagrożeń. Partnerzy zaproponowali tematykę materiałów edukacyjnych tak, by uwzględniały one wyniki badania i wspólnie przeprowadzoną ocenę potrzeb dotyczącą brakujących umiejętności.

Czytaj dalej

Spotkanie inaguracyjne partnerów projektu Cyber MSME

Spotkanie inaguracyjne partnerów projektu Cyber MSME


Spotkanie partnerów projektu Cyber MSME - Cyberbezpieczeństwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego w ramach programu Erasmus+. W dniu 10 grudnia 2020r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów Cyber MSME (Cyberbezpieczeństwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) projektu współfinansowanego z Programu Erasmus + Komisji Europejskiej, w którym uczestniczy sześciu partnerów z pięciu krajów (Belgia, Włochy, Polska, Rumunia i Hiszpania). Spotkanie, którego gospodarzem był CTS Customized Training Solutions sp. z o.o., pierwotnie planowane było w Brukseli, lecz ze względu na ograniczenia Covid-19, odbyło się ono zdalnie. Cyberprzestępczość jest najszybciej rozwijającą się formą działalności przestępczej i wydaje się, że jej celem jest określony segment naszych gospodarek. Ostatnie dane ekonomiczne pokazują ogromny wpływ przestępstw w sieci na ekonomię MMŚP, kręgosłup unijnej gospodarki, i ich pięciokrotny wzrost w latach 2013-2017. Pomimo, że MMŚP są grupą najbardziej narażoną na rosnące zagrożenie ze strony cyberataków, przedsiębiorstwa te rzadko mają świadomość zagrożeń, na jakie są narażone, co dodatkowo osłabia ich możliwości przygotowania się na ataki. W 2019 roku w raporcie branżowym oszacowano, że 66% decydentów w małych firmach uważa, że prawdopodobnie nie będą oni celem przestępców internetowych (Keeper), z kolei UNIPOL obliczył, że 14% MMŚP jest przygotowanych do walki z zagrożeniami cybernetycznymi (2018). Komisja Europejska potwierdziła, że istnieje pilna potrzeba wzmocnienia mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie ich kompetencji oraz narzędzi do zwalczania zagrożeń cybernetycznych. "Niedobory umiejętności" to już nie tylko "utrudnienia", lecz poważny problem, gdyż szacuje się, że w przyszłości poddatność na ataki wzrośnie, a „Europa zmierzy się z przewidywaną luką w umiejętnościach 350 000 specjalistów ds. Cyberbezpieczeństwa przed 2022r.” Projekt Cyber MSME stanowi konkretną odpowiedź na te potrzeby. Partnerzy Cyber MSME wykorzystają swoje doświadczenia w tworzeniu rezultatów projektów, tak by zapewnić MMŚP innowacyjne i dostosowane rozwiązania i narzędzia szkoleniowe. W szczególności partnerzy będą realizować następujące działania: a)Stworzenie platformy zasobów edukacyjnych Cyber-MSME OER, repozytorium wiedzy dostępnej dla wszystkich, bezpłatnie, w trybie pełnego otwartego dostępu oraz w pięciu wersjach językowych (angielska, włoska, polska, rumuńska, hiszpańska) b) Opracowanie wspólnej metodologii badania aktualnych trendów, zagrożeń i szans, i skonsolidowanie ustaleń w raporcie końcowym, na podstawie którego zostaną zaprojektowane szkolenia i narzędzia c) Zdefiniowanie profilu zawodowego eksperta ds. cyberbezpieczeństwa w MMŚP, w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku pracy: przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, co stwarza duże możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi d) Opracowanie szkoleń i narzędzi operacyjnych dostosowanych do potrzeb MMŚP e) Przeprowadzenie szkoleń dla 150 kursantów z grup docelowych i zebranie informacji zwrotnych, w celu dopracowania stworzonego materiału f) Opracowanie wytycznych w celu rozpowszechnienia rezultatów projektu Cyber-MMŚP, poza krajami partnerów projektów oraz współfinansowania w ramach programu Erasmus i poszerzyć zakres jego oddziaływania

Czytaj dalej

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Opis prawny – Licencja Creative Commons:
Materiały opublikowane na stronie projektu CyberMSME są otwartymi zasobami edukacyjnymi i mogą być swobodnie – bez konieczności uzyskania zgody ich twórców - pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.