EN | PL | ES | IT | RO

Szkolenia


Europejskie ramy kompetencji cyfrowych: DigComp 2.1
Kompleksowe wprowadzenie do DigComp 2.1

KontekstRozwiń  

 

W 2013 roku Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opublikowało dokument, który wyznaczył teoretyczne ramy dla wielu projektów prowadzonych zarówno na poziomie krajowym,  jak i międzynarodowym w zakresie wzmacniania umiejętności cyfrowych obywateli. 

DigComp to jedna z największych inicjatyw UE w dziedzinie edukacji i szkoleń. 

Jej głównym celem jest zapewnienie jednolitego modelu, za pomocą którego Europejczycy będą mogli korzystać z edukacji cyfrowej i rozwijać swój potencjał w zakresie umiejętności informatycznych.

 

DigCompwersja z 2013 r.
 

W pierwotnej wersji DigComp uwzględniał 21 kompetencji zgrupowanych w 5 obszarach zainteresowań:

 

 1. Umiejętność korzystania
z informacji i danych

 2. Komunikacja i
współpraca

 

 3. Tworzenie treści
cyfrowych

4. Bezpieczeństwo

5. Rozwiązywanie problemów

• 1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie 
i filtrowanie danych, informacji oraz treści cyfrowych
 
• 1.2 Ocenianie danych, informacji i treści cyfrowych
 
• 1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymiManaging data, information and digital content
• 2.1 Interakcje 
z wykorzystaniem technologii cyfrowych

 
• 2.2 Dzielenie się informacjami 
za pośrednictwem technologii cyfrowych

 
• 2.3 Angażowanie się w życie obywatelskie 
za pośrednictwem technologii cyfrowych
 
• 2.4 Współpraca 
z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 
• 2.5 Netykieta
 
• 2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową
• 3.1 Opracowywanie treści cyfrowych
 
• 3.2 Integrowanie i ponowne opracowywanie treści cyfrowych
 
• 3.3 Prawa autorskie i licencje
 
• 3.4 Programowanie
• 4.1 Zabezpieczanie urządzeń
 
• 4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności
 
• 4.3 Ochrona zdrowia 
i dobrego samopoczucia
 
• 4.4 Ochrona środowiska
• 5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych
 
• 5.2 Identyfikacja potrzeb 
i rekacji technologicznych

 
• 5.3 Kreatywne wykorzystanie technologii cyfrowych
 
• 5.4 Identyfikowanie braków 
w kompetencjach cyfrowych
DigComp 2.1 – co nowego?Rozwiń  

W 2017 roku Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opublikowało oficjalną, zaktualizowaną wersję DigComp, dostępną w j. polskim pod tytułem "DigComp 2.1: Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli z 8 poziomami biegłości i przykładami zastosowania".

W porównaniu z poprzednią wersją, zaktualizowany DigComp zawiera osiem poziomów biegłości dla każdej z 21 kompetencji, na których użytkownicy mogą się oprzeć, aby ocenić i oszacować własną wiedzę i umiejętności w zakresie danej kompetencji.

 
DigComp 2.1 – oficjalna kontynuacjaRozwiń  

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej było również odpowiedzialne za opracowanie dwóch bardzo ważnych raportów, które podsumowują oficjalne wdrażanie DigComp zarówno w środowisku edukacyjnymszkoleniowym (DigComp into Action, 2018), jak i w procesie zatrudnienia (DigComp at Work, 2020). 

 

Oba dokumenty zawierają bardzo obszerną i szczegółową listę studiów przypadku (w sumie prawie 40), które Komisja Europejska wybrała jako najlepsze przykłady 

w zakresie wdrażania DigComp

 

Dzięki tym publikacjom możesz dowiedzieć się, w jaki sposób skorzystać z DigComp w Twojej codzienności, czerpiącwiarygodnych doświadczeń innych.

DigComp w akcjiRozwiń  

"DigComp into Action" zawiera listę dobrych praktyk w zakresie wdrażania DigComp 2.1 na poziomie międzynarodowym i krajowym. 

Dowiesz się, że narzędzie można zastosować w różnych kontekstach, co świadczy o jego elastyczności. 

W tej publikacji znajdziesz interesujące studia przypadków, które mogą zainspirować Cię tworzenia programów szkoleniowych, budowania potencjału i podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników w zakresie umiejętności cyfrowych i biegłości IT.

 
DigComp w pracyRozwiń  

Podobnie jak "DigComp into Action", "DigComp at Work" oferuje wsparcie wszystkich zaangażowanych w implementację DigComp 2.1 w warunkach zatrudnienia i zdolności do pracy. 

Znajdziesz tu studia przypadków i dobre praktyki od przedstawicieli sektora prywatnego, którzy wykorzystują DigComp do edukacji i szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych swoich pracowników. 

Cyberbezpieczeństwo jest częścią tych inicjatyw. Zazwyczaj jest włączane jako samodzielny obszar szkoleniowy do dłuższych programów rozwojowych  obejmujących szeroki zakres umiejętności informatycznych.

 
DigComp 2.1 w kontekście cyberświadomości

Analiza filaru bezpieczeństwaRozwiń  

Jak już wspomnieliśmy, DigComp 2.1 zawiera 21 kluczowych kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i biegłości informatycznej, które zostały zgrupowane w 5 filarów (tj. obszarów szkoleniowych) i przechodzą przez 8-poziomowy model biegłości.

W kontekście tego modułu Twojej uwadze szczególnie polecamy czwarty filar traktujący o bezpieczeństwie. Zwróć szczególną uwagę na kompetencje 4.1, czyli "Ochrona urządzeń", i 4.2, czyli "Ochrona danych osobowych i prywatności".


W przypadku każdej z tych 2 kompetencji można oprzeć się na ramach i 8-poziomowym modelu samooceny, aby ocenić zgodność z najwyższym standardem wykonania (tj. poziomem zaawansowanym i wysoko wyspecjalizowanym).

Jak już wspomnieliśmy, DigComp 2.1 zawiera 21 kluczowych kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i biegłości informatycznej, które zostały zgrupowane w 5 filarów (tj. obszarów szkoleniowych) i przechodzą przez 8-poziomowy model biegłości. 

W kontekście tego modułu Twojej uwadze szczególnie polecamy czwarty filar traktujący o bezpieczeństwie. Zwróć szczególną uwagę na kompetencje 4.1, czyli "Ochrona urządzeń", i 4.2, czyli "Ochrona danych osobowych i prywatności".

W przypadku każdej z tych 2 kompetencji można oprzeć się na ramach i 8-poziomowym modelu samooceny, aby ocenić zgodność z najwyższym standardem wykonania (tj. poziomem zaawansowanym i wysoko wyspecjalizowanym).

 

8 poziomów biegłości dla 4.1 — ochrona urządzeńRozwiń  
8 proficiency levels for 4.2 protecting privacy and dataRozwiń  
Kompetencje nr. 4.1 i nr. 4.2Rozwiń  

DigiComp jest też solidnym narzędziem do przeprowadzania wewnętrznych procesów, zapewniania jakości i monitorowania zgodności z najwyższymi standardami bezpieczeństwa — sprawdzi się zatem w obszarach w cyberbezpieczeństwa i cyberhigieny. 

Ochrona urządzeń oraz ochrona danych osobowych i prywatności to jedne z najważniejszych elementów cyberbezpieczeństwa dla mikro- i małych/średnich organizacji.

Poziomy kompetencji 7 i 8 wskazują na długoterminowy wpływ włączenia prostych działań do sformalizowanych i ustrukturyzowanych rutyn.

Polecamy Ci także materiały szkoleniowe opracowane przez innych partnerów Cyber-MSME. Opisują one praktyczne wskazówki, zalecenia i narzędzia, które wspierają osiągnięcie i utrzymanie cyber-higieny.

Korzyści piątego filaruRozwiń  

Wszystkie kompetencje w ramach piątego filaru (5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych, 5.2 Określanie potrzeb i odpowiedzi technologicznych, 5.3 Kreatywne korzystanie z technologii cyfrowych, 5.4 Określanie luk w kompetencjach cyfrowych) powinny być brane pod uwagę jako czynniki kształtujące postawę osoby świadomej cyberprzestrzeni.

Rozwiązywanie problemów w odpowiedzi na cyberbezpieczeństwo zasadniczo wiąże się z potrzebą stworzenia ram operacyjnych dla:

• identyfikacji ryzyka
• analizy ryzyka
• oceny ryzyka
• oceny, testowania i walidacji środków zaradczych
 

Rozwiązywanie problemów obejmuje szeroko pojęte bezpieczeństwo cybernetyczne, w tym zarówno nowe sposoby podejścia do bezpieczeństwa cybernetycznego, jak i kreatywne, efektywne kosztowo rozwiązania w zakresie odporności cybernetycznej.

8 poziomów biegłości dla 5.1 — rozwiązywanie problemów technicznychRozwiń  
8 proficiency levels for 5.2 identifying needs and IT responsesRozwiń  
poziomów biegłości dla 5.3 — kreatywne wykorzystanie technologii cyfrowychRozwiń  
poziomy biegłości dla 5.4 — identyfikacja luk  w kompetencjach cyfrowychRozwiń  
PodsumowanieRozwiń  

Główne wnioski
 

• DigComp 2.1 - unijne ramy kształcenia i szkolenia w zakresie umiejętności informatycznych
 
• 5 obszarów szkoleniowych (tj. filarów) dla łącznie 21 kompetencji
 
• Bezpieczeństwo IT i cyberhigiena: filar nr 2
 
• 4.1 Ochrona urządzeń: 8-poziomowy model progresji
 
• 4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności: 8-poziomowy model progresji
 
• Rozwiązywanie problemów: Identyfikacja → Analiza → Ocena


Słowa kluczowe

DigComp, Umiejętności cyfrowe, Biegłość IT, zarządzanie, edukacja, szkolenia, rozwiązywanie problemów, identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, &

Cele szkolenia:

W kontekście tego modułu będziesz miał/-a okazję zapoznać się z DigComp Framework - oficjalnymi ramami UE dla edukacji i szkoleń z zakresu umiejętności cyfrowych.
DigComp prezentuje wspólny model odniesienia przewidywanych przez Komisję Europejską kluczowych kompetencji w obszarze umiejętności informatycznych i biegłości cyfrowej.
W tym module dowiesz się, w jaki sposób DigComp kształtuje cyberbezpieczeństwo i związane z nim kompetencje.

Opis szkolenia :

DigComp 2.1 bada umiejętności informatyczne i kompetencje cyfrowe, na które jest duże zapotrzebowanie nie tylko na rynku pracy, ale także na poziomie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskich.

Biorąc to pod uwagę, możesz korzystać z DigComp jako narzędzia referencyjnego i wspierającego, aby odświeżyć i pogłębić zrozumienie i biegłość w 21 kompetencjach zawartych w opisanych w dokumencie. Jesteś jednocześnie w stanie dokonać ewaluacji postępów swoich i swoich pracowników.

DigComp zachęca odbiorców do podejmowania działań w celu eliminowania braków i luk w umiejętnościach, zapewniając jednocześnie solidny i niezawodny model monitorowania wydajności.


Materiały powiązane

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Opis prawny – Licencja Creative Commons:
Materiały opublikowane na stronie projektu CyberMSME są otwartymi zasobami edukacyjnymi i mogą być swobodnie – bez konieczności uzyskania zgody ich twórców - pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.