EN | PL | ES | IT | RO

Szkolenia


EntreComp — gotowość na ryzyko cybernetyczne
Wprowadzenie do ram kompetencji w zakresie przedsiębiorczości

EntreComp - skala i zakresRozwiń  

Europejskie ramy przedsiębiorczości

Ramy EntreComp składają się z 15 kompetencji przedsiębiorczych rozłożonych na 3 kluczowe obszary (Pomysły i Możliwości, Zasoby i Działanie), które rozumiane jako podstawy postaw przedsiębiorczych i poczucia inicjatywy.

Program EntreComp wynika z głównych, długofalowych priorytetów polityki instytucji UE, mających na celu zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorczości jako ścieżki kariery dla wszystkich Europejczyków oraz wzmocnienie konkurencyjności organizacji w zakresie przedsiębiorczości.

Ze względu na swój wpływ na poziomie UE zarówno w dziedzinie edukacji, jak i zatrudnienia, EntreComp jest największym międzynarodowym wysiłkiem mającym na celu osiągnięcie konsensusu w kwestii tego, co jest potrzebne, aby "być przedsiębiorczym".

 

Każda z 15 kompetencji (tj. elementów składowych przedsiębiorczości) rozwija się zgodnie z 8-warstwowym modelem biegłości.

Poprzez połączenie wątków kompetencji (tj. podkompetencji — w sumie 60) z każdym z poziomów biegłości, ostatecznym wynikiem jest macierz

442 efektów uczenia się.

Ramy te zostały pomyślane jako konkretne narzędzie, które ma pomóc profesjonalistom, trenerom i nauczycielom w lepszym projektowaniu 
programów szkoleniowych i inicjatyw edukacyjnych skupiających się na pielęgnowaniu ducha przedsiębiorczości i poczucia inicjatywy.

 

 

EntreComp: obszary kompetencji i kompetencjeRozwiń  

1. Pomysł i możliwości

2. Zasoby

3. Do działania

• 1.1 Dostrzeganie możliwości
• 1.2 Kreatywność
• 1.3 Wizja
• 1.4 Wycena pomysłów
• 1.5 Myślenieetyczne 
i zrównoważone
• 2.1 Samoświadomość 
i poczucie własnej skuteczności
• 2.2 Motywacja i wytrwałość
• 2.3 Mobilizacja zasobów
• 2.4 Znajomość zagadnień finansowych i ekonomicznych
• 2.5 Mobilizowanie innych
• 3.1 Przejęcie inicjatywy
• 3.2 Planowanie i zarządzanie
• 3.3 Radzenie sobie 
z niepewnością, niejednoznacznością i ryzykiem
• 3.4 Praca z innymi
• 3.5 Uczenie się 
przez doświadczenie

 

15 bloków konstrukcyjnych zostało rozmieszczonych w grupach po 5 na każdy obszar szkoleniowy.
 

EntreComp i jego wpływ na bezpieczeństwo cybernetyczne

W związku z tym, jeśli postawa przedsiębiorcza koncentruje się wokół tych 15 kompetencji, przedsiębiorcy i właściciele firm mogą dostosować i zastosować
te same ramy do każdej z kluczowych funkcji przedsiębiorstwa.

Dla przedsiębiorców o ugruntowanej pozycji, EntreComp może być użytecznym zasobem do odświeżenia i wzmocnienia ich kompretencji w zakresie inicjatywy, kreatywnego myślenia i innowacji.

 

Innymi słowy, EntreComp może stanowić źródło inspiracji dla nowych pomysłów i sposobów działania

 

Przedsiębiorcy i właściciele firm mogą skorzystać z 8-stopniowego modelu wizualizującego progres, aby sprawdzić swoje zaangażowanie w cyberbezpieczeństwo cybernetyczne jako zasób zapewniający im przewagę konkurencyjną.

 

Podstawowy

Średniozaawansowany

Zaawansowany

Ekspert

Poleganie na wsparciu innych

Budowanie niezależności

Branie odpowiedzialności

Wspieranie transformacji, innowacji i wzrostu

Pod
bezpośrednim nadzorem

Z ograniczonym
wsparciem
innych, pewną
autonomią i
razem z
rówieśnikami.

Samodzielnie i
wspólnie z
rówieśnikami.

Podjęcie i
podział niektórych
obowiązków.

Z pewnymi
wskazówkami i
wspólnie z
innymi.

Branie
odpowiedzialn
ości za
podejmowanie
decyzji i współpracę z
innymi.

Przyjmowanie
odpowiedzialn
ości za wkład
w kompleksowy
rozwój w
określonej
dziedzinie.

Znaczący
wkład w rozwój
określonej
​​​​​​​dziedziny.

Odkryj

Poznaj

Eksperymentuj

Odważ się

Popraw

Wzmocnij

Rozwiń

Zmień

Źródło: EntreComp Progression Model, s. 16

EntreComp dla zarządzania ryzykiem (cybernetycznym)

Kompetencje 3.3Rozwiń  

Trzeci filar EntreComp to kompetencja 3.3, która dotyczy radzenia sobie z niepewnością, niejednoznacznością i ryzykiem
 

Kompetencja

Wskazówka

Opis

3.3 Radzenie sobie 
z niepewnością, niejednoznacznością 
i ryzykiem

Podejmowanie decyzji 
w warunkach niepewności, niejednoznaczności 
i ryzyka

 • Podejmowanie decyzji, gdy wynik tej decyzji jest niepewny, gdy dostępne informacje są niepełne lub niejednoznaczne, lub gdy istnieje ryzyko niezamierzonych rezultatów.
 • W ramach procesu tworzenia wartości należy uwzględnić ustrukturyzowane sposoby testowania pomysłów i prototypów od wczesnych etapów, aby zmniejszyć ryzyko niepowodzenia.
 • Szybkie i elastyczne reakcje w gwałtownie zmieniających się sytuacjach

 

W oparciu o formalne wyjaśnienie kompetencji, filary zarządzania ryzykiem opierają się na zrównoważonym połączeniu:

• rezyliencja
• metoda prób i błędów
• nauka przez doświadczenie (i przez działanie)
• tworzenie scenariuszy
• prognozowanie
• umiejętność rozwiązywania problemów
Wątki kompetencji 3.3Rozwiń  

Każda kompetencja EntreComp jest podzielona na szereg podkompetencji (tj. wątków) po to, aby umożliwić głębsze i bardziej szczegółowe zrozumienie kompetencji referencyjnej.

Kompetencja 3.3 zawiera następujące podkompetencje:

• radzenie sobie z niejednoznacznością i niepewnością
• obliczanie ryzyka
• zarządzanie ryzykiem
 

Należy wspomnieć, że etykieta ryzyka EntreComp ma zastosowanie do wszystkich rodzajów ryzyka funkcjonalnego, operacyjnego i technicznego, które mogą wystąpić w biznesie, w tym ryzyka cybernetycznego.

Radzenie sobie z niejednoznacznością i niepewnościąRozwiń  

Ćwicząc swój umysł w radzeniu sobie z niejednoznacznością i niepewnością, przedsiębiorcy rozwijają nowy sposób myślenia oraz pewien unikatowy rodzaj ostrożności w planowaniu i realizowaniu swoich strategii.

Niejednoznaczność i niepewność są nieodłącznymi elementami przedsiębiorczości. Umiejętność stawiania im czoła i radzenia sobie  z nimi zaliczamy do tzw. kompetencji miękkich, tak samo jak przywództwo, zarządzanie ludźmi, wystąpienia publiczne itp.

  CRyzyko  cybernetyczne generuje wiele niejasności i niepewności, z którymi — jako przedsiębiorca w XXI wieku — będziesz musiał/-a sobie poradzić.

Podstawowy

Średniozaawansowany

Zaawansowany

Ekspert

Nie boję się
popełniać błędów
przy próbowaniu
nowych rzeczy.

Badam własne
sposoby osiągania
celów.
 

Mogę omówić rolę,
jaką rolę odgrywa
informacja
w zmniejszaniu
niepewności,
niejednoznaczność
i ryzyko.

Mogę aktywnie
poszukiwać,
zestawiać
porównywanie
różne źródła 
Informacji,które
pomagają mi

zredukować
niejednoznaczność,

niepewność,i ryzyko
przy podejmowaniu

decyzje.

Potrafię znaleźć sposoby
podejmowania decyzji,
gdy informacje

jest niekompletny.

Mogę zebrać razem 
różne punkty widzenia,
aby podejmować
świadome decyzje,
gdy stopień

niepewność
jest
wysoki.

Potrafię podejmować
decyzje
oceniając różne 
komponenty sytuacji,
która jest niepewna i
niejednoznaczna.

Mogę opracować
odpowiednie strategie
zbierania i monitorowania
danych, które
pomagają mi
podejmować decyzje
oparte na
solidnych dowodach.

Odkryj

Poznaj

Eksperymentuj

Odważ się

Popraw

Wzmocnij

Rozwiń

Zmień

Źródło: EntreComp into Action - str. 200

 

 

Obliczanie ryzykaRozwiń  

Kalkulacja ryzyka (ryzyk) przekłada się na pełną świadomość tego, w jaki sposób czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mogą zakłócić sprawność i/lub efektywność organizacji i ludzi.

Kiedy przedsiębiorcy rozumieją i akceptują to, że niejednoznaczność i ryzyko są naturalną częścią rozwoju jakiegokolwiek biznesu, a nie jako wyłącznie źródłem stresu, to ich świadomość otoczenia i podejmowanych przez nich 
decyzji znacząco wzrasta. 

W drugim module szkoleniowym przygotowanym przez IDP znajdziesz kilka  ram i modeli, które pomogą Ci się lepiej przygotować się do oceny i oszacowania ryzyka cybernetycznego.

 

Obliczanie ryzyka — model progresji
 

Podstawowy

Średniozaawansowany

Zaawansowany

Ekspert

Potrafię wskazać
przykłady ryzyka
w moim otoczeniu.

Potrafię opisać
ryzyko związane 
z prostym działaniem
tworzącym wartość, 
w którym biorę udział.

Mogę powiedzieć,
jaka jest różnica
między akceptowalnym 
a nieakceptowalny
ryzykiem.

Potrafię rozważyć
ryzyko i korzyści
samozatrudnienia
z alternatywnymi
opcjami kariery,
i dokonywać wyborów,
które odzwierciedlają moje
upodobania.

Mogę zastosować
koncepcję 
niewygórowanej
straty, aby podjąć
decyzję  przy
worzeniu wartości
.

Mogę porównać
działania 
tworzące wartość 
w oparciu 
o ocenę ryzyka
.

Mogę ocenić
ryzyko, na które 
narażone jest moje
przedsięwzięcie
w związku 
ze zmianą warunków.

Potrafię ocenić
długoterminowe inwestycje
wysokiego ryzyka
przy użyciu
ustrukturyzowa-nego
podejścia.

Odkryj

Poznaj

Eksperymentuj

Odważ się

Popraw

Wzmocnij

Rozwiń

Zmień

 

Źródło: EntreComp into Action - str. 200

Zarządzanie ryzykiemRozwiń  

Przedsiębiorcy świadomi cyberprzestrzeni przekształcają zarządzanie ryzykiem w ciągłe, przekrojowe, horyzontalne działanie, nie tylko dla skuteczności, efektywności 

i zabezpieczenia swoich systemów IT, ale także dla ogólnej cyfrowej wydajności  swoich firm.

Zarządzanie ryzykiem (ryzykami) warto zgłębić, by nie wydawało się tak skomplikowane. Odpowiedz na pytania:

• Co jest ryzykiem o największym wpływie na Twoją firmę?

• Jakie jest prawdopodobieństwo jego wystąpienia w najbliższym czasie?

• Co możesz zrobić, by temu zapobiec?

 

  Innymi słowy, zarządzanie ryzykiem polega na codziennym monitoringu prowadzonym przez pracowników wyspecjalizowanych w tym zakresie i mających odpowiednie wyczucie nadchodzących problemów

 

Zarządzanie ryzykiem - model progresji

Podstawowy

Średniozaawansowany

Zaawansowany

Ekspert

 

 

Potrafię krytycznie
ocenić ryzyko związane 
z pomysłem, który tworzy
wartość, biorąc pod uwagę
różne czynniki.

Potrafię krytycznie
ocenić ryzyko związane
z formalnym założeniem
przedsięwzięcia
tworzącego

wartość w obszarze,
w którym pracuję.

Mogę zademonstrować,
że jestem w stanie
podejmować decyzje
po analizie zarówno
ryzyka, jak i
oczekiwanych
korzyści wynikających
z działa dających wartość.

Potrafię nakreślić
plan ryzyka,
aby kierować wyborami
moimi (lub mojego zespołu),
rozwijając działania 
dające wartość.

Umiem stosować
strategie w celu
zmniejszenia
ryzyka,
które może powstać
podczas procesu
tworzenia wartości.

Gdy strategia
zmniejszająca
ryzyko mojej 
inicjatywy
dającej wartość
ulegnie
dezaktualizacji,
mogę
wymyślić nową.

Odkryj

Poznaj

Eksperymentuj

Odważ się

Popraw

Wzmocnij

Rozwiń

Zmień

 

Źródło: EntreComp into Action - str. 200

 

Zasoby do realizacji EntreComp

Oficjalne działania następcze podjęte przez EntreCompRozwiń  

Od momentu formalnej publikacji (2016), EntreComp został zastosowany w wielu różnych obszarach, m.in. w przemyśle, sektorze prywatnym, edukacji formalnej i nieformalnej.

Model zaproponowany w publikacji jest uniwersalny, stąd też zainteresowanie i możliwości zastosowań w tak różnorodnych branżach.

W ostatnich latach Komisja Europejska zebrała dobre praktyki w zakresie wdrażania EntreComp. 

To zestawy case studies, których możesz mieć dostęp za pośrednictwem 2 publikacji omówionych na kolejnych slajdach.

EntreComp w działaniu - Zainspiruj się, urzeczywistnij toRozwiń  

EntreComp into Action to opisy ponad 150 międzynarodowych projektów i inicjatyw, które uczyniły z EntreComp model referencyjny dla rozwoju innowacyjnych programów nauczania i szkolenia. 

 

Dokument ten pełni funkcję manualu dla użytkownika w procesie wdrażania ram w coachingu, tutoringu i edukacji. Jest polecany zarówno przedsiębiorcom o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i tym aspirującym.

 

Znajdziesz tu ciekawe inspiracje na to, jak włączyć EntreComp do swojej oferty szkoleniowej i edukacyjnej.
 

 

EntreComp w pracyRozwiń  

EntreComp at Work zawiera opis 10 studiów przypadku stanowiących eksperymentalne procesy zwiększające szanse na zatrudnienie i rozwój zawodowy, w których to EntreComp znalazł konkretne zastosowanie.

5 opisów dotyczy zaangażowania przedstawicieli trzeciego sektora

3 zaangażowania przedstawicieli sektora prywatnego
2 zaangażowania przedstawicieli sektora publicznego

 

Studia przypadków z "EntreComp at Work" zostały  zaprezentowane w bardzo szczegółowo, dzięki czemu mogą stanowić inspirację do wdrożenia EntreComp w obszarach cyberbezpieczeństwa i cyber-świadomości dla MMŚP.

 
Podręcznik PrzedsiębiorcyCompRozwiń  

Podręcznik EntreComp playbook jest najnowszą publikacją Komisji Europejskiej mającą na celu pogłębienie świadomości na temat EntreComp oraz dalsze jej wdrażanie w państwach UE.
 

Podręcznik zawiera zestaw narzędzi wspierający projektowanie konkretnych rozwiązań kierowany do facylitatorów przedsiębiorczości
 

Doświadczeni przedsiębiorcy mogą sięgnąć do podręcznika, by rozwijać swoją karierę, szukać możliwości budowania potencjału cybernetycznego, dowiedzieć się więcej na temat biegłości informatycznej oraz umiejętności cyfrowych swoich pracowników.

 
Główne wnioskiRozwiń  

 
• EntreComp możesz wykorzystać jako ramy odniesienia dla kształcenia i szkolenia w zakresie postaw przedsiębiorczych i poczucia inicjatywy
 
• 3 filary (tj. obszary szkoleniowe) → 15 kompetencji → 60 podkompetencji
 
• 8-wymiarowy model progresji → 442 efekty uczenia się
 
• "Radzenie sobie z niejednoznacznością, niepewnością i ryzykiem", kompetencja 3.3.
  Ćwicz radzenie sobie z niejednoznacznością i niepewnością
     
 

Oblicz ryzyko

     
 

Zarządzaj ryzykiem

 

 
 


Słowa kluczowe

EntreComp, przedsiębiorczość, poczucie inicjatywy, zarządzanie ryzykiem, niepewność, niejednoznaczność, kalkulacja ryzyka

Cele szkolenia:

Przedsiębiorcy o ugruntowanej pozycji mogą skorzystać z EntreComp do odświeżenia i wzmocnienia ich poczucia inicjatywy, kreatywnego myślenia i innowacji w ściśle określonych ramach operacyjnych.

Opis szkolenia :

W kontekście tego modułu szkoleniowego poznasz ramę kwalifikacji EntreComp Framework i jej znaczeniem dla cyberbezpieczeństwa i biegłości w IT.

Ramya EntreComp Framework będzie naszym modelem odniesienia szczególnie w kontekście uwrażliwienia Cię na zagrożenia cybernetyczne oraz zwiększenia świadomości w zakresie cyber-higieny i konkurencyjności we wszystkich dziedzinach biznesu.


Materiały powiązane

SPOŁECZNOŚĆ


team img
team img
team imgteam img
team img
team img
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Opis prawny – Licencja Creative Commons:
Materiały opublikowane na stronie projektu CyberMSME są otwartymi zasobami edukacyjnymi i mogą być swobodnie – bez konieczności uzyskania zgody ich twórców - pobierane, wykorzystywane, ponownie wykorzystywane, kopiowane, adaptowane i udostępniane przez użytkowników, z zachowaniem informacji o źródle ich pochodzenia.